શોષણની હદ: પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ નિકાલનો કોન્ટ્રાક્ટ પીપીપી હેઠળ પણ કામ કરવું પડે છે ડોર ટુ ડોરના કામદારોને!

સ્ટોરી: રાજા શેખ- 98980 34910 સુરત મહાનગરપાલિકા એ 2016/17માં પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ ના નિકાલ માટે સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રુલ્સ હેઠળ પોલિસી બનાવી હતી અને તેનો પીપીપી ધોરણે ઇકોવિઝન એન્વાયરમેન્ટલ રિસોર્સિસ એલએલપીને 20 વર્ષનો કોન્ટ્રાક્ટ સોંપ્યો હતો. આ કોન્ટ્રાકટરે શહેરમાંથી નીકળતા તમામ પ્લાસ્ટિક વેસ્ટનો નિકાલ કરવાનો રહે છે. નહીં નફા નહીં નુકશાનના ધોરણે અપાયેલી આ કામગીરીમાં કોન્ટ્રાક્ટરે … Continue reading શોષણની હદ: પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ નિકાલનો કોન્ટ્રાક્ટ પીપીપી હેઠળ પણ કામ કરવું પડે છે ડોર ટુ ડોરના કામદારોને!