ઈમ્પેક્ટઃ ડાેર ટુ ડાેર ગાર્બેજના કાેન્ટ્રાક્ટરાેની ગાેબાચારી મામલે તપાસ શરૂ, 8 જણાંની ટીમ બનીઃ વચેટિયાઆેના ઉધામા

સ્ટાેરીઃ રાજા શેખ- 98990 34910 અમારા અહેવાલાેની અસર આખરે થઈ. સુરત મહાપાલિકાના આરાેગ્ય વિભાગ અને સાેલિડ વેસ્ટ વિભાગના અધિકારીઆેએ અમે એક પછી એક પુરાવા સાથે રજૂ કરેલા ડાેર ટુ ડાેર ગાર્બેજ કલેક્શનમાં ગાેબાચારી, કામદારાેનું શાેષણ સહિતના મુદ્દે તપાસ શરૂ કરી છે.સુરત મહાનગર પાલિકાના 8 ઝાેનના ડાેર ટુ ડાેર ગાર્બેજ કલેકશનના કાેન્ટ્રાક્ટરાે દ્વારા થતી કેટલીક ગેરરીતી … Continue reading ઈમ્પેક્ટઃ ડાેર ટુ ડાેર ગાર્બેજના કાેન્ટ્રાક્ટરાેની ગાેબાચારી મામલે તપાસ શરૂ, 8 જણાંની ટીમ બનીઃ વચેટિયાઆેના ઉધામા