બુલેટ ટ્રેન: ચાર વર્ષમાં વડોદરાથી વાપીનો રૂટ બનાવશે એલએન્ડટી

 વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ અને ભારતનો પહેલા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં ગતિ જોવા મળી રહી છે.  508 કિલોમીટરના અમદાવાદ-મુંબઈ હાઈ…

Translate »