પારુલ યુનિવર્સિટી દ્વારા યોજવામાં આવી પહેલી હાયબ્રીડ સ્ટાર્ટઅપ ઇવેન્ટ ‘વડોદરા સ્ટાર્ટઅપ ડેમો ડે’

શહેરની પારુલ યુનિવર્સિટી દ્વારા આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન ને વેગ આપવા તથા સમશ્યાઓ અને પડકારો નું સમાધાન આપતી સ્ટાર્ટઅપ્સ તેમજ તમામ…

Translate »