બાળકો પર ગુસ્સો કરવો, મારઝૂડ કરવી અને બૂમો પાડવાથી તેમનામાં ડિપ્રેશન અને ગભરામણ વધે છે

બાળકો સાથે કઠોર વ્યવહાર કરવાથી મગજમાં જે ભાગ ઈમોશન કંટ્રોલ કરે છે તેની પર અસર થાય છે રિસર્ચમાં 2થી 9…

Translate »