હાઈકોર્ટે ભરૂચ વેલ્ફેર હોસ્પિટલ આગ મામલે 25 મે સુધી જવાબ માંગ્યો, ન.પા.ને પક્ષકાર તરીકે જોડવા આદેશ

આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ભરૂ વેલ્ચફેર હોસ્પિટલમાં આગ મામલે પણ સુનાવણી થઈ હતી. હોસ્પિટલમાં લાગેલી આગ અને ફાયર સેફ્ટી તેમજ લગ્ન…

Translate »