સુરતમાં જીવતો વીજતાર તૂટીને મહિલા પર પડતા મોત, પતિ પત્નીને જીવતી સળગતી જોતો રહ્યો ને પત્ની બચાવોની બૂમો પાડતી રહી

જીવતો વીજતાર તૂટી પડી મહિલાના ગળામાં વીંટળાઈ જતા કરંટથી સળગીને મોત ઘટનાના એક કલાક બાદ મેઈન લાઈન બંધ કરી મૃતદેહ…

Translate »