ઈલેક્ટ્રીકલ વ્હીકલ માટે સુરતીઓમાં ઉદાસીનતા, રોકડા 596 જ વાહનો!!

સ્ટોરી: રાજા શેખ, સુરત ( 98980 34910) વાહનોથી થતા પ્રદૂષણને અંકુશમાં લાવવા માટે ગુજરાત સહિતના રાજ્યો હવે ઈલેક્ટ્રીકલ વાહનોનો વપરાશ…

Translate »