શરમ: દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેર ઈન્દોરમાં ગંદકી ન ફેલાય તે માટે વૃદ્ધ ભિક્ષુકોને ટેમ્પોમાં ભરી બીજે ફેંકી દીધા!!!

દેશના સૌથી સ્વચ્છ શહેર ઈન્દોરમાં નગર નિગમના કર્મચારીઓએ સાફસફાઈને બદલે ભીખ માંગતા લાચાર-અપંગ વૃદ્ધોને ટેમ્પોમાં બળજબરીથી ભરી એક જગ્યાએથી ઉપાડીને…

Translate »