ભૂટાનથી ‘બટાકા’ આવશે અને આપણે ત્યાં ભાવ અંકુશમાં લાવશે

આકાશને આંબતા બટાકા અને ડુંગળીના ભાવોને નિયંત્રિત કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારે આ બંને વસ્તુઓને  આયાત કરી રહી છે. કેન્દ્રીય પ્રધાન…

Translate »