પીવાના પાણીના સેમ્પલની વિગતો માસિક ધોરણે જાહેર કરો: નગરસેવક વિજય પાનસેરિયા

મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ પર માસિક ધોરણે મુકાતા ઝોનવાઇઝ લેવાતા પીવાના પાણીની ગુણવતા સંબંધી સેમ્પલો અંગેની જાણકારી જુલાઈ-2018 થી સદંતર બંધ કરવામાં…

Translate »