ચૂંટણી સમયે કકળાટ ન કરતા, મતદાર યાદી સુધારણાં કાર્યક્રમમાં જઈ આવજો

તા.૯ થી ૧૫મી નવેમ્બર દરમિયાન મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ યોજાશે, તા.૨૨ અને ૨૯ નવેમ્બર તથા તા.૬ઠ્ઠી અને ૧૩મી ડિસેમ્બરે ખાસ…

Translate »