કોરોના વાયરસનો નવો પ્રકાર હાલ નિયંત્રણમાં છે: WHO

બ્રિટેનમાં કોરોના વાયરસનો નવો સ્ટ્રેન ઝડપથી ફેલાઇ રહ્યો છે.  ઘણા બધા દેશોની ચિંતામાં વધારો થયો છે.  નવા સ્ટ્રેનના મળવાના કારણે…

Translate »