પ્રાયશ્ચિત નવલકથા પ્રકરણ – 2

કેતને સ્વામીજીને મળવા જવા માટે સાંજે ચાર વાગે કાર સ્ટાર્ટ કરી. પાંચ વાગ્યાની સ્વામીજીની એપોઇન્ટમેંટ હતી.  રમણભાઈ મિલવોકી એરિયામાં રહેતા હતા. ૪૦ મિનિટમાં તો એ

Read More

Translate »