નક્સલી હુમલાવાળા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે જવાનોના મૃતદેહો વિખરાયેલા પડ્યા હતા, ઉઠાવનારું કોઈ ન હતું

નક્સલ હુમલામાં સવારે આશરે પાંચ વાગ્યે ભાસ્કરની ટીમ સુકમાના દોરનાપાલથી ગ્રાઉન્ડ ઝીરો માટે રવાના થઈ. 60 કિ.મી.ના કાચા રસ્તા, પગદંડીઓ…

Translate »