મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સ્પીડના મામલે આપણે પાડોશી દેશો કરતા પણ પાછળ!!

મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સ્પીડના મામલે ભારત નેપાળ, પાકિસ્તાનથી પાછળ છે. શ્રીલંકામાં ઘણી સારી ઇન્ટરનેટ ગતિ જોવા મળી છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ભારતમાં…

Translate »