પાર્કિંગ ચાર્જ:આજથી અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 30 મિનિટ કારપાર્કિંગનો ચાર્જ રૂ.90, બાઇકના રૂ.30

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 1 એપ્રિલથી પાર્કિંગ ચાર્જમાં વધારો થશે. એરપોર્ટનું સંચાલન કરતી અદાણી કંપનીએ કાર પાર્કિંગ ચાર્જમાં બમણા અને ટૂ-વ્હીલર…

Translate »