સિંગાપોર:વૈજ્ઞાનિકોએ ફણસ જેવા ફળમાંથી બનાવી એન્ટિબેક્ટેરિયલ જેલ બેન્ડેજ, તેનાથી ઝડપથી ઘા મટી જાય છે

બેન્ડેજને લગાવતા જ બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શન, નાની મોટી ઈજા, ઘા ઝડપથી મટી જાય છે જે ફળનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તેને…

Translate »