આજે ગુરુ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે; આ યોગની શ્રદ્ધાળુઓ 12 વર્ષ સુધી રાહ જુએ છે, કુંભમાં સ્નાનનું વિશેષ મહત્ત્વ

ગુરુ આશરે 12 વર્ષ પછી આ રાશિમાં આવશે, એટલે કુંભ વચ્ચેનો સમય આટલો હોય છે જૂના અખાડામાં નાગા સાધુ બનવાનાં…

Translate »