ધીમે ધીમે ચાવીને ખોરાક ખાવાથી વજન ઘટે છે અને ઝડપથી ખાવાથી ઓવરવેટનું જોખમ રહે છે

બ્રિટનની રોહમ્પ્ટન અને બ્રિસ્ટલ યુનિવર્સિટીએ રિસર્ચમાં દાવો કર્યો વૈજ્ઞાનિકોએ વજન ઘટાડવાની નવી રીત જણાવી છે. નવા રિસર્ચના જણાવ્યા પ્રમાણે, જો…

Translate »