સેબીની સ્પષ્ટતા:સેબી માર્કેટ ઈન્ટરમિડિયરીઝના કંટ્રોલ ફેરફારના માપદંડો રજૂ કર્યા

કંટ્રોલમાં ફેરફાર કરવા માટે અગાઉ મંજૂરી લેવી પડશે સેબીએ માર્કેટ ઈન્ટરમિડિયરીઝ માટેના કંટ્રોલ ફેરફારના માપદંડો અને તેની પૂર્વ મંજૂરી મેળવવા…

Translate »