ગળાના નીચેના ભાગમાં અને કાનની પાછળ પરફ્યુમ લગાવવું જેથી લાંબા સમય સુધી સુગંધ આવે

હંમેશાં લોકો પરફ્યુમ ખરીદતી વખતે માત્ર તેની ફ્રેગરન્સ પર ધ્યાન આપે છે. પરંતુ પરફ્યુમની ફ્રેગરન્સને સારી રીતે સુંઘવા માટેતેને ક્યાં…

Translate »