મીડિયા સાથે પ્રિન્સ હૅરીને છત્રીસનો આંકડો, બાળપણથી બળવાખોર, 10 વર્ષ સૈન્યમાં રહ્યા

ચર્ચામાં પ્રિન્સ હૅરી કેમ કે બ્રિટિશ શાહી પરિવાર છોડ્યા બાદ હવે નોકરી કરશે જન્મ- 15 સપ્ટેમ્બર 1984 શિક્ષણ- એ લેવલ…

Translate »