મહેસાણાના છઠીયારડાના સત્ય શબ્દ સંશોધન કેન્દ્રના મહંતની 4 એપ્રિલે સમાધિ લેવાની જાહેરાત

મહંતને સમજાવવા ગયેલી મહેસાણા તાલુકા પોલીસની ટીમ પરત ફરી સમાધિના 4 પ્રકાર છે, ભગવાનની ઇચ્છા પ્રમાણે સમાધિ લઇશ : મહંત…

Translate »