લોકડાઉનના ભયથી ફરી પ્રવાસી મજૂરોનું પલાયન શરૂ, UP-બિહારની ટ્રેન સૂપર સ્પ્રેડર બની શકે છે

LTT સ્ટેશન પર જનરલ કોચમાં ક્ષમતાથી બમણા યાત્રીઓ મુસાફરી કરી રહ્યા છે મજૂરો પર લોકડાઉન એેક આફત બનીને આવ્યું છે,…

Translate »