ભારતીય સેનાની પીઓકેમાં પીન પોઈન્ટ સ્ટ્રાઈક, સેનાએ કહ્યું વાત જૂની છે

ભારતે PoKમાં એર સ્ટ્રાઇક કરી છે. PTIના અહેવાલ પ્રમાણે ભારતીય સેનાએ પીઓકેમાં મોટું ઑપરેશન પાર પાડ્યું છે. પીઓકેમાં આવેલા આંતકવાદીઓના…

Translate »