જેમ એન્ડ જ્વેલરી ઈન્ડસ્ટ્રી માટે ટફ યોજના અંતર્ગત 1500 કરોડ બજેટની જોગવાઈ કરો: ચેમ્બર

ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી આજ રોજ જેમ એન્ડ જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે ટફ યોજના અંતર્ગત બજેટની જોગવાઇ…

Translate »