ઓનલાઇન પરીક્ષામાં નવો નિયમ : વિદ્યાર્થી ૧ મિનિટમાં જવાબ ન આપે તો પ્રશ્ન ગાયબ થઈ જશે

વિદ્યાર્થીઍ નિયમનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે, યુનિર્વિસટીની ઓનલાઇન પરીક્ષાના નિયમોને લઈ વિદ્યાર્થીઓમાં રોષ

Translate »