ખરાબ ટીવી આપનાર ફ્લિપકાર્ટને ગ્રાહક સુરક્ષાએ નોટિસ ઠોકી તો રિફંડ આપવું પડ્યું

ગ્રાહકો પાસેથી છાપેલી કિંમત કરતા વધુ કિંમત લેવી, વજન કરતા ઓછુ આપવું જેવી અનેક રીત રસમો અપનાવીને ગ્રાહકો સાથે છેતરપીડી…

Translate »