આ બે શહેરમાં ભોજનનો એટલો બગાડ થાય છે કે જેનાથી વર્ષે પાંચ કરોડ ભૂખ્યા જમી શકે!

ચીન ખાદ્યાન્ન સંકટની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે નવી નીતિ લાગૂ કરી છે. જે હેઠળ ભોજન બર્બાદ કરવા પર લોકો અને…

Translate »