લોકોને કોર્ટમાં જઈને પસ્તાવો થઈ રહ્નાા છે : રંજન ગોગોઈનો દાવો

જસ્ટિસ ગોગોઈઍ જણાવ્યું કે, અમે પાંચ લાખ કરોડ ડૉલરની અર્થવ્યવસ્થા બનાવવા માગીઍ છીઍ પરંતુ આપણી પાસે જર્જરીત ન્યાય વ્યવસ્થા છે

Translate »