હવાના પ્રદૂષણથી દેશની જીડીપીને પણ નુકશાન થઈ રહ્યું છે! શું થયો અભ્યાસ?

એક નવા અભ્યાસમાં સામે આવ્યું છે કે વાયુ પ્રદૂષણથી થતા અકાળ મૃત્યુ અને રોગોને લીધે વર્ષ 2019 માં ભારતમાં રૂ.…

Translate »