રૂા.50.05 લાખના ફાળા સાથે સુરતે સશસ્ત્ર સેના ધ્વજદિનમાં ઝોળી છલકાવી

  દેશ માટે દિન રાત ઝઝુમતા સૈનિકોના લાભાર્થે સૂરત જિલ્લાની સરકારી કચેરીઓ, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, કંપનીઓએ સશસ્ત્ર સેના ધ્વજદિન-૨૦૧૯-૨૦માં રૂા.૫૦.૦૫ લાખ…

Translate »