સુરત જિલ્લામાં આટલા કરોડના ખર્ચે 30 ચેકડેમ સહિતને રિસ્ટોર કરી મજબૂત બનાવાયા

સુરત જિલ્લામાં પંચાયત દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમિયાન રૂ. ૧.૦૨ કરોડના ખર્ચે કુલ ૩૦ ચેકડેમ, ચેકડેમ કમ કોઝવે, વેસ્ટ વિયરના રિસ્ટોરેશન…

Translate »