ઉન્નત ભારત: કેપી હ્યુમને SVNIT સાથે મળીને સોલાર પ્રોજેક્ટ ઈન્સ્ટોલેશન કોર્ષ શરૂ કર્યો

સુરત: ભારત સરકાર દ્વારા ઉન્નત ભારત અભિયાન અંતર્ગત છેવાડાના ગામડાઓના યુવાઓમાં સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ કરીને નોકરીની તકો ઊભી કરી શકાય. આ…

Translate »