ભારતનાં આ મંદિરમાં પ્રસાદીનાં રૂપમાં સોનાનાં સિક્કા અને પૈસા આપવામાં આવે છે, સદીઓથી ચાલી રહી છે આ પરંપરા

આજે અમે તમને ભારતમાં એક એવા મંદિર વિશે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જ્યાં ભક્તોને પ્રસાદનાં સ્વરૂપમાં મીઠાઈ નહીં પરંતુ ઘરેણા…

Translate »