મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ આ કંપનીની વેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો

રાજયના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ આજે ગાંધીનગર ખાતે કોરોના સામે સુરક્ષા પૂરી પાડતી વેકિસન લીધી. મુખ્યમંત્રીએ સેક્ટર-8ના સરકારી હોસ્પિટલમાં વેક્સિનનો પ્રથમ…

Translate »