પોલિએસ્ટર યાર્ન ઉપર એન્ટી ડમ્પીંગ ડ્યૂટીનાે વિરોધ કરવા વીવર્સ એકજૂથ થયા, લડતના કરશે મંડાણ

વિતેલા ઘણાં વર્ષાેથી પાેલિએસ્ટર યાર્ન ઉપરની એન્ટિ ડમ્પીંગ ડ્યુટી ઘટાડવા માટે વીવર્સ લડત ચલાવી રહ્યાં છે પરંતુ તેમાં સરકાર તરફથી…

Translate »