ઉદ્યોગમાં યુનિયને હડતાળ કરવાના 14 દિવસ પહેલા સંસ્થાને નોટિસ આપવી પડશે

 ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ અને એફડીઆઇને આકર્ષવા ભારત સરકારના પ્રયાસોમાંથી એક એવા ચાર નવા મજુર કોડ કે જે કાયદાનું સ્વરૂપ…

Translate »