ગુજરાતમાં ઠંડી જામવા લાગી, ડિસેમ્બરમાં હાડ થીજાવી દેશે તેવી આગાહી

ગુજરાતમાં ઉત્તાર પૂર્વિય દિશા તરફથી ઠંડા અને સુકા પવન ફૂંકવાની શરૂઆત થઇ ચૂકી છે. જેના કારણે રાજયમાં ધીરે ધીરે ઠંડી…

Translate »