રાજપૂત રાજપરાનાં લોકોની એક જ અટક ‘રાઠોડ’; આજ સુધી એકપણ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઇ નથી

ગામમાં 6 સભ્ય પૂજારી પરિવારનાં, બાકીનાં 800 લોકોની અટક રાઠોડ ગામમાં એક જ અટક હોવાના કારણે કલેશ નથી થતાં અને…

Translate »