ડાયમંડ કિંગમાં જેનું લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયું હતું તે શિક્ષિકાની યાદમાં બનાવાય પોસ્ટ ટિકિટ

ડોનેટ લાઈફ દ્વારા દેશમાં સૌપ્રથમ વખત અંગદાન કરનાર વ્યક્તિની યાદમાં તેમના ફોટાવાળી ટપાલ વિભાગની “માય સ્ટેમ્પ” આપી અંગદાન કરનાર વ્યક્તિને…

Translate »