ઘર વિહોણા લોકોને છત: શહેરી વિકાસમંત્રીએ શેલ્ટર હોમમાં કપડાં, મીઠાઈ, ચોકલેટ વ્હેંચી

સુરતઃ શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી વિનોદભાઈ મોરડીયાએ ગોરાટ અને ઉમરવાડાના ઘરવિહોણા લોકો માટે સુરત મહાનગરપાલિકા નિર્મિત શેલ્ટર હોમની મુલાકાત લઈને આશ્રય…

Translate »