સુરતનો ટેક્ષટાઈલ ઉદ્યોગ: ફેબ્રિકસ પ્રોડક્શનમાં 81228 કરોડનું વાર્ષિક ટર્નઓવર, 15 લાખને રોજગાર

સુરતનો કાપડ ઉદ્યોગ આજે 15 લાખ લોકોને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે રીતે રોજગારી આપી રહ્યો છે. અહીં વર્ષે દહાડે…

પાંડેસરા વિવર્સ કો.ઓ.સો.લી.ના વહીવટમાં અનિયમિતતા: ચાર નોટિસ ઘોળીને પી જવાય?

સુરત, પાંડેસરા વિવર્સ કો.ઓ.સો.લી ના વહીવટમાં થયેલ અનીયામીતાઓ અને નાણાકીય ગેરવહીવટ સરકારના ઓડિટ દરમિયાન સહકાર ખાતાના પેનલ ઓડીટર વિરલ પીનાકીન…

Translate »