અસર: વીજ કંપની દોડતી થઈ: ઓલપાડ વિસ્તારમાં ટીમો ખડકીને સમારકામ શરૂ કરાયુ

દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની ના રૂરલ વિસ્તારમાં કૃષિ જોડાણ ધરાવતા હજારો ખેડૂતોને ઓછા દબાણથી વીજળી મળવી. નિયત કરવામાં આવેલા કલાકો…

DGVCLનું ગ્રાહકો પત્યે દુલર્ક્ષ, ખેડૂતો પણ પરેશાન

રાજ્ય સરકારની કિસાન સર્વોદય યોજના હેઠળ ખેડૂતોને દિવસે વીજળી આપવાનો નિર્ણય સરકારે જાહેર કરી રાજ્યના 17.25 લાખ ખેડૂતોને ખુશ કરવાનો…

Translate »