આ ‘ફોરમ’ પર સુરતીઓ બની રહ્યાં છે ‘ડિજિટલી’ સ્ટ્રોંગ

જમાનો ઓનલાઈનનો છે. જમાનો ડિજિટલનો છે. જમાનો સોશ્યલ મીડીયાનો છે. જમાનો આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્ટનો છે. ઘણાં લોકો ‘ડિજિટલી’ થઈને સોશ્યલ મીડીયાના…

Translate »