બાદશાહ જહાંગીર રાંદેરના હઝરત સૈયદ શાહ સૈફુલ્લા રિફાઈ(રહ.) સાહેબની ખિદમતમાં આવ્યા હતા

સુરત કરતા પહેલાના શહેર રાંદેર ગામતળમાં આવેલી ખાનકાહની દરગાહ હઝરત સૈયદ શાહ સૈફુલ્લા રિફાઈ રહમતુલ્લા અલયહીના આજે (અંગ્રેજી તા. 17…

Translate »