8 નવેમ્બરથી ચાર કલાકમાં હજીરાથી ઘોઘા પહોંચી શકાશે

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 8 નવેમ્બરે સુરતના હજીરાથી ભાવનગરના ઘોઘા વચ્ચે રો-પેક્સ ફેરી સેવાનો શુભારંભ કરાવશે સામાન્ય રીતે ૧૦-૧૨ કલાક…

Translate »