ચીટર વેપારીઓથી બચાવવા VPSએ પીએમને લખેલા પત્રમાં શું માંગ કરી?

‘‘ આદરણી પ્રધાનમંત્રી શ્રી, અમે મેન્યુફેકટર્સ અને વેપારીઓ સહિતના વેપારી વેપારીઓ છીએ, દેશભરમાં શહેરો, ગામડાઓમાં અમારા  માલ વેચીએ છીએ. આ…

Translate »