શું ટ્રાફિક નિયમનમાં આ ચાર ‘ઈ’નો પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે ખરો?

સુરત ટ્રાફિક પોલીસે પહેલા સંખ્યાબંધ જગ્યાઓ પર વાહનોની અવરજવરને અંકુશિત કરવા અને ટ્રાફિક નિયમનું પાલન કરાવવા માટે ટ્રાફિક સિગ્નલ લગાવી…

Translate »